liste des noms/liste des images/Statuettes_jpg

Aditi

Agni 

Aja  (Shakti)

Ambika  (Shakti)

ananta-shîrshâ

Apsaras

Ardhanariçvara  (Shiva)

Asousras

Bagala  (Shakti)

bala-rama

Bautas

Bhairavi  (Shakti)

Bhuvaneshvari  (Shakti)

Bouddha  (Vishnu)

Brahma 

camunda  (Shakti)

Chinna_masta  (Shakti)

Cicoupala

Devas

Dhumavati  (Shakti)

Dourga  (Shakti)

Gandhavas

Ganesa 

Gaouri  (Shakti)

Garuda 

Hanuman

Hari_Hara 

Hiranyakacipou

Indra 

Indrani 

Jatadharas

Kali  (Shakti)

Kalkin  (Vishnu)

Kama 

Kamala  (Shakti)

Kameshvari  (Shakti)

Krishna  (Vishnu)

Kubera 

Kundalini (Shakti)

Kurma  (Vishnu)

Lakchmana

Lakchmi 

Lalita (Shakti)

Makaras

Marouts

Mashishasura

Matangi  (Shakti)

Matsya  (Vishnu)

Mitra

Mohini  (Vishnu)

Nagas

Naginis

Nandi 

Narasimha  (Vishnu)

Nataraja  (Shiva)

Ouchas 

Parvati  (Shakti)

Prajapati

Pretas

Purucha

Rama à la hache (Vishnu)

Rama  (Vishnu)

Rati

Ravana

Roudra

Rukmine (Lakchmi)

Sapta-Matrikas (Shakti)

Sarasvati 

Sati  (Shakti)

Scanda

Secha 

Shakti

Shiva 

Shodashi (Shakti)

Sita (Lakchmi)

Soma

Surya

Tara (Shakti)

Taraka (voir indra )

Uma (Oumâ) (Shakti)

Vamana (Vishnu)

Vansanta

Varaha  (Râhu) (Vishnu)

Varuna

Vayu

Vetalas

Vishnu

Vishvaksena 

Yakshas

Yama

YoginisMENU